Fjernvarme

Fjernvarme er en måte å distribuere varmeenergi på.

På samme måte som elektrisk energi distribueres i strømledninger, distribueres varmeenergi i isolerte vannrør. Mengden varmeenergi måles med en varmemåler i kilowattimer (kWh) helt tilsvarende som strøm måles med en strømmåler i kWh.

Varmeforsyningsanlegg deles inn i tre hovedkategorier: Fjernvarmeanlegg, nærvarmeanlegg og sentralvarmeanlegg. Prinsippet er det samme for alle tre, varmeforsyning gjennom vannrør fra en sentral varmeproduksjonsenhet og ut til forbruker. Forskjellen er anleggets størrelse.

Varme produseres i en varmesentral som lager varme av for eksempel biobrensel, olje, gass eller elektrisitet. Varmepumpe kan også være en aktuell løsning der det ligger til rette for det.

Miljøvarme benytter normalt fornybart biobrensel, supplert med gass/olje.

Hos kunden er det installert en kundesentral med varmevekslere hvor energien overføres fra fjernvarmevannet til kundens varmeanlegg. Kundene har et vannbasert oppvarmingssystem med radiatorer/gulvvarme, eller et ventilasjonsanlegg med vannbasert varmebatteri.